SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật – điểm sáng trong công tác cải cách thể chế

 

 

 

 

Để triển khai thực hiện tốt nội dung về: “Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật” tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời, nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tại Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018.

Ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã chú trọng chỉ đạo và thực hiện nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thông qua việc ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hàng loạt văn bản liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

Đặc biệt, ngày 22/02/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 711/UBND-NC về nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Trong đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị chưa tham mưu thực hiện những văn bản Trung ương ban hành năm 2017, năm 2018 cần thể chế hóa cần xác định nội dung, biện pháp, tiến độ tham mưu tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chậm nhất trong Quý II/2019; yêu cầu cao việc cập nhật, triển khai văn bản Trung ương ban hành, sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nếu văn bản của Trung ương thuộc lĩnh vực đó đã có hiệu lực thi hành mà cơ quan, đơn vị chưa cập nhật, triển khai theo quy định; chỉ đạo khẩn trương sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế theo Kế hoạch số 717/KH-UBND ngày 28/12/2018 về công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét đối với đề nghị bổ sung biên chế cho của Sở Tư pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mới được giao.

Đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đặc biệt lưu ý 04 nội dung:

- Yêu cầu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng dự thảo văn bản.

- Khi gửi hồ sơ thẩm định cho Sở Tư pháp phải đầy đủ theo quy định, đồng thời kèm theo Bản thuyết minh về các nội dung được xây dựng trong dự thảo văn bản (nêu cụ thể về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn,… của nội dung từng điều khoản được quy định trong dự thảo văn bản).Yêu cầu Sở Tư pháp kiên quyết không tiếp nhận thẩm định đối với các trường hợp không bảo đảm hồ sơ thẩm định theo quy định.

- Hồ sơ dự thảo văn bản trình UBND tỉnh phải đầy đủ theo quy định (trong đó có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp) và bảo đảm bản dự thảo văn bản QPPL trình UBND tỉnh là bản dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định (đã được hoàn thiện sau khi có báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp); trường hợp không đúng, đủ hồ sơ thì Văn phòng UBND tỉnh trả lại hồ sơ để bổ sung cho đầy đủ.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh khi tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL không bảo đảm về tiến độ, chất lượng, quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 711/UBND-NC, ngày 11/4/2019 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 378/STP-VBPBPL về hướng dẫn quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, đã hướng dẫn cụ thể việc  xây dựng văn bản đối với từng loại văn bản, từng đối tượng được giao chủ trì soạn thảo. Đặc biệt, hướng dẫn về mẫu Bản thuyết minh để thực hiện thống nhất chung.

Với sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể của UBND tỉnh; sự chủ động tham mưu của Sở Tư pháp; chất lượng công tác xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao, đạt hiệu quả nhất định; góp phần không nhỏ vào quá trình cải cách thể chế tại địa phương.