SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính

Thời gian qua Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Sở xếp loại khá trong bảng xếp hạng cải cách hành chính khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Nhằm đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực thi đầy đủ, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Ngay từ đầu năm Sở cũng đã xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC phù hợp với Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan.Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở tài nguyên và môi trường được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Thực hiện Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 13/12/2018, của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019; nội dung bao gồm kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực theo chương trình CCHC của Chính phủ, của tỉnh và đã triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách TTHC.

Công tác kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Sở, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí, đồng thời kết hợp với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.  

Sở Tăng cường cải cách TTHC, nhất là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực của ngành, triển khai, hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Có biện pháp tuyên truyền, khuyến khích, tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC để tăng số hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo hiệu quả, thực chất, tránh lãng phí và hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền.


Bản in