SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện Công văn số 5362/CV-BTC, ngày 13/9/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc trin khai Cuc thi trc tuyến  tìm hiu Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut năm 2015 (sa đổi năm 2020) và các văn bn hướng dn thi hành (gọi tắt là Cuộc thi. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2412/STNMT-TTr, ngày 18/9/2023 chỉ đạo các nội dung sau:

1. Yêu cầu Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi đến công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị được biết.

2. Các phòng, đơn vị có thành viên tham gia Cuộc thi truy cập và kiểm tra tài khoản vào phần mềm dự thi Cuộc thi theo hướng dẫn tại Công văn số 1235/STP-VBPBPL, ngày 12/9/2023 của Sở Tư pháp.

- Đợt 1: T chc thi th t ngày 26/9/2023 đến ngày 01/10/2023.

- Đợt 2: Thi chính thc, t ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023. Kết qu thi đợt 2 là kết qu chính thc, là căn c để xét gii thưởng ca cuc thi.


Bản in