SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quá trình hình thành phát triển

Quá trình hình thành phát triển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Đắk Nông.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; viễn thám và các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện bộ máy quản lý; tổ chức bộ máy của Sở hiện nay có 7 phòng chuyên môn (Văn phòng Sở, Thanh tra sở, phòng Quy hoạch - Giao đất, phòng Đăng ký thống kê, đo đạc, viễn thám- chính sách đất đai, phòng Khoáng sản- tài nguyên nước, phòng Kế hoạch tài chính, Chi cục bảo vệ môi trường) và 05 đơn vị trực thuộc ( Văn phòng Đăng ký đất đai, Quỹ bảo vệ môi trường và Phát triển đất, Trung tâm Quan trắc TNMT, Trung tâm Đo đạc và Tư vấn TNMT, Trung tâm Phát triển quỹ đất)

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt và kịp thời các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà; từng bước phấn đấu khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác tham mưu những chủ trương, giải pháp xây dựng ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Các đồng chí giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ năm 2004 đến nay như sau:

- Đ/c : Trương Văn Hiển: Giai đoạn 2004-2011

- Đ/c Hoàng Duy Chuyển: Giai đoạn 2012-2015

- Đ/c Đàm Quang Trung: Giai đoạn 2016-2019

- Đ/c Lê Trọng Yên: Từ Tháng 1/2020 đến T11/2020

- Đ/c Nguyễn Văn Hiệp: Từ tháng 3/2021 đến nay.


Bản in