SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành đơn giá dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

lấy ý kiến dự thảo

Thực hiện Công văn số 2207/UBND-KTN, ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành đơn giá dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Để bảo đảm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về đơn giá dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được ban hành theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện bản Dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

(Có bản dự thảo Quyết định kèm theo).

Văn bản góp ý kiến, đề nghị các đơn vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 để tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.


Bản inXem danh sách chi tiết