SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về Bảng giá các loại đất 05 năm (giai đoạn 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

góp ý bảng giá đất (giai đoạn 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

    Thực hiện Luật Đất đai, Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với UBND các huyện và thị xã Gia Nghĩa, các Sở, ngành soạn thảo Bảng giá các loại đất 05 năm (giai đoạn 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở tổng hợp kết quả liên quan tới Bảng giá các loại đất 05 năm (giai đoạn 2020-2024) do UBND các huyện, thị xã đề xuất và bảng giá đất dự kiến. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Tờ trình về Bảng giá các loại đất 05 năm (giai đoạn 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có các phụ biểu kèm theo).

    Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về Bảng giá các loại đất 05 năm (giai đoạn 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về Bảng giá các loại đất 05 năm (giai đoạn 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được biết và tham gia góp ý kiến.Xem chi tiết tại đây.