SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Lãnh đạo sở

1. Giám đốc Sở TN&MT: Nguyễn Văn Hiệp 

 

a) Chức vụ: Giám đốc Sở

b) SĐT: 0934.937.636

c) Email: hiepnv.stnmt@daknong.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm cá nhân trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND  tỉnh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình. Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của Sở, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

 • Công tác tổ chức, cán bộ.
 • Công tác kế hoạch, tài chính; chủ tài khoản của Sở.
 • Công tác cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng.
 • Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, ký hợp đồng thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Là người phát ngôn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Phụ trách quản lý dự án xây dựng của Sở.
 • Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.
 • Phụ trách Phòng Kế hoạch Tài chính; phòng Quy hoạch Giao đất; Quỹ Bảo vệ Môi trường và Phát triển đất.

2. Phó giám đốc Sở TN&MT: Bùi Thanh Hà

 

a) Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

b) SĐT: 0905.213.296

c) Email: habt.stnmt@daknong.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

1. Thừa uỷ quyền chủ tài khoản (Thứ nhất) của Sở.

2. Phụ trách các lĩnh vực:     

 • Đo đạc, lập bản đồ địa chính; viễn thám.
 • Đăng ký đất đai; lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính; Cấp giấy chứng nhận QSD đất; thống kê, kiểm kê đất đai.
 • Công tác dân tộc, tôn giáo và công tác Hội Nông dân.
 • Công tác xây dựng giá, đấu giá đất các loại.
 • Công tác chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 • Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.
 • Phụ trách Phòng Đo đạc Đăng ký, Thống kê, Viễn thám - Chính sách đất đai theo lĩnh vực công tác được phân công; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Đo đạc và tư vấn TNMT.

3. Phó giám đốc Sở TN&MT: Ngô Chí Trung

 

a) Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

b) SĐT: 0915.797.779

c) Email:trungnc.stnmt@daknong.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

1. Thừa uỷ quyền chủ tài khoản (Thứ hai) của Sở.

2. Phụ trách các lĩnh vực:

 • Lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường; Khí tượng - Thuỷ vãn; Biến đổi khí hậu.
 • Công tác nông thôn mới; Báo cáo viên của Sở.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 • Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.
 • Phụ trách Chi cục bảo vệ Môi trường; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường; Quỹ bảo vệ môi trường.

4. Phó giám đốc Sở TN&MT: Võ Văn Minh

 

a) Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

b) SĐT: 0914.288.717

c) Email:minhvv.stnmt@daknong.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

1. Thừa uỷ quyền chủ tài khoản (Thứ ba) của Sở.

2. Phụ trách các lĩnh vực:     

 • Quản lý lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước.
 • Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác dân vận chính quyền; thực hiện Quy chế dân chủ.
 • Công tác quản lý ISO.
 • Phụ trách trang thông tin điện tử của Sở.
 • Công tác kết nghĩa Buôn, Bon, Đồn biên phòng.
 • Công tác Khoa học - Kỹ thuật; Công tác phòng, chống thiên tai.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 • Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.
 • Phụ trách Văn phòng Sở; Phòng Khoáng sản – Tài nguyên nước. 

5. Phó giám đốc Sở TN&MT: Vũ Xuân Quỳnh

a) Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

b) SĐT: 0912.504.504

c) Email: quynhvx.stnmt@daknong.gov.vn           

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

1. Thừa uỷ quyền chủ tài khoản (Thứ tư) của Sở.

2. Phụ trách các lĩnh vực:     

 • Công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; chính sách đất đai.
 • Công tác phát triển quỹ đất.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 • Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.
 • Phụ trách Phòng Đo đạc Đăng ký, Thống kê, Viễn thám - Chính sách đất đai theo lĩnh vực công tác được phân công; Trung tâm phát triển quỹ đất.

Bản in