SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Kết quả nổi bật trong công tác cải cách thể chế tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011- 2020

Để đạt được hiệu quả trong việc xây dựng và hoàn thiện các chế định pháp luật cùng với việc cung cấp thông tin pháp luật đầy đủ cho mọi tổ chức, cá nhân thì cải cách thể chế đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình tổng thể cải cách hành chính. Trong giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách thể chế tỉnh Đắk Nông đã đạt được một số kết quả nổi bật:

 Trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(viết tắt VBQPPL), việc tuân thủ quy trình xây dựng VBQPPL, đặc biệt là trong công tác xây dựng, Sở Tư pháp luôn có những phương pháp đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng của công tác xây dựng VBQPPL tại địa phương. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính quy định trong các văn bản được đánh giá tác động, cho ý kiến và thẩm định trước khi ban hành.

 Hàng tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thực hiện việc cập nhật văn bản của Trung ương liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị nhằm thể chế hóa kịp thời các quy định của Trung ương tại địa phương.

Sở cũng đã chủ động thực hiện rà soát các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực liên quan đến lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường.

Để đạt được kết quả tốt hơn trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, hệ thống văn bản QPPL của địa phương cần phải được xây dựng một cách đồng bộ; đáp ứng yêu cầu các Nghị quyết, Kết luận của Đảng; Tổ chức xây dựng thể chế đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức thực hiện đồng bộ và có hệ thống; Hình thành tổ chức bộ máy triển khai công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thực thi pháp luật của các cơ quan.


Bản in