SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Kế hoạch Tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024)

Triển khai Kế hoạch 396/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024); UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024), cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024), nhằm ôn lại quá trình thành lập và phát triển của tỉnh; giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng; khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh; củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Tạo không khí vui tươi phấn khởi cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh đón Xuân Giáp Thìn 2024; kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2024); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975 - 23/3/2024).

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan phải đảm bảo đúng mục đích, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

3. Nội dung

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Đắk Nông; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 20 năm qua. Khẳng định sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ tỉnh, chính quyền tỉnh, sự đoàn kết của các dân tộc là nhân tố chủ yếu quyết định thành quả phát triển.

- Mừng xuân Giáp Thìn 2024; kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2024) và kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông.

2. Khẩu hiệu

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024).

- Hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024).

- Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Nông giàu đẹp, văn minh.

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

4. Thời gian: Các hoạt động tuyên truyền tập trung từ tháng 9/2023 đến hết tháng 3/2024, tập trung cao điểm vào Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024.

5. Địa điểm: Trên địa bàn các huyện và thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.


Bản inXem danh sách chi tiết