SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
KẾ HOẠCH Khảo sát sự đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1001/QĐ-BNV ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Phương pháp Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023 - 2026

Căn cứ Kế hoạch số 314/KH-UBND, ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2024-2026. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch khảo sát sự đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024 - 2026 tại kế hoạch số 44/KH-STNMT, ngày 25/6/2024.

 


Bản inXem danh sách chi tiết