Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
0
2
5
2
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ
I. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
1. Chức năng
Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai
1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.
7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.
12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
3. Nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
1. Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận trên địa bàn mà Chi nhánh phụ trách đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo sự uỷ quyền của lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai;
2. Thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với hồ sơ đăng ký biến động đất đai được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo sự phân cấp về thẩm quyền của UBND tỉnh;
3. Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền; kiểm tra việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của Ủy ban nhân dân cấp xã;
4. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đối với người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
5. Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
6. Kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ cho việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam cung cấp trước khi sử dụng, quản lý;
7. Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên phạm vi địa bàn mà Chi nhánh phụ trách;
8. Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;
9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất, trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;
10. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;
11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định;
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai giao.
Danh sách cán bộ
​STT Họ và tên Chức vụ​
Văn Phòng Đăng ký đất đai Tỉnh Đắk Nông ​ ​
​1 Lê Duy Tú Giám đốc
2​ Nguyễn Văn Mạnh Phó Giám đốc
​3 Phạm Thị Yến TP: HC- TH
​4 Tống Thị Thu Thảo ​TP: Đăng ký cấp giấy
chứng nhận QSD đất
​5 Tống Văn Toàn TP: Kỹ thuật - Địa chính
6​ Nguyễn Thi Thu
TP: Thông tin - Lưu trữ
Chi nhánh VPĐK Đắk R'Lấp
1​ Võ Hồng Nhung Giám đốc
​2 Trần Quốc Trung Phó Giám đốc
​Chi nhánh VPĐK Thị Xã
1​ Đõ Tiến Lực
Giám đốc
2​ ​Tạ Văn Luyện Phó Giám đốc
​Chi nhánh VPĐK Tuy Đức
​1 Nguyễn Xuân Tuân Giám đốc
2​ Đỗ Việt Anh Tuấn Phó Giám đốc
​Chi nhánh VPĐK Đắk G'Long
​1 ​Ninh Đức Thượng Giám đốc
​2 Huỳnh Ngọc Tú Phó Giám đốc
​Chi nhánh VPĐK Đắk Song
1​ ​Võ Đông Sơn Giám đốc
​Chi nhánh VPĐK Đăk Mil
1​ ​Lại Văn Cư Giám đốc
2​ ​Hoàng Ngọc Quỳnh Phó Giám đốc
​3 C. Hiên Kế toán
​Chi nhánh VPĐK Cư Jut
​1 ​Nguyễn Hữu Hải Giám đốc
2​ Đàm Văn Thành Phó Giám đốc
3​ Nguyễn Thị Hằng Phó Giám đốc
​Chi nhánh VPĐK K'Rông Nô
​1 Huỳnh Thị Thuý Vân Giám đốc
 

II. TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
1. Chức năng

1. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông quyết định thành lập, có chức năng tổ chức thực hiện quan trắc các chỉ tiêu tài nguyên môi trường phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các dịch vụ theo lĩnh vực trên địa bàn tỉnh theo quy định

2. Trung tâm hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường:
- Thực hiện công tác quan trắc tài nguyên và môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường được phê duyệt;

- Quan trắc, giám sát và quản lý số liệu quan trắc tài nguyên môi trường bao gồm: môi trường nước (nước mặt, nước dưới đất, nước thải,…), môi trường đất, trầm tích đáy, chất thải rắn, môi trường không khí, khí thải, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu…;

- Lập báo cáo thông tin môi trường hàng năm, báo cáo quy hoạch môi trường và báo cáo hiện trạng môi trường định kỳ của tỉnh theo quy định;

- Thực hiện công tác giám định kỹ thuật phục vụ các hoạt động thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường;

- Điều tra cơ bản, thống kê, kiểm kê, lập các quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường;

- Tham gia, phối hợp thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Tham gia, phối hợp tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhận thức về các lĩnh vực tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu;

- Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật về quan trắc, phân tích; bảo trì thiết bị, dụng cụ phân tích, quan trắc, quản lý vận hành các trạm quan trắc tự động;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án về quản lý, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

2. Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật quan trắc về tài nguyên và môi trường:

- Thực hiện đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường; thống kê, kiểm kê chất thải; giám sát môi trường định kỳ cho các doanh nghiệp.

- Thí nghiệm cơ lý, hóa đất và khoáng sản; địa chất công trình, địa chất thủy văn và thăm dò khoáng sản.

- Tư vấn lập hồ sơ thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường bao gồm:

+ Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường…;

+ Hồ sơ xin cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép về tài nguyên nước; hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; dự án cải tạo, phục hồi môi trường, đề án đóng cửa mỏ đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

+ Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chủ nguồn thải khí thải công nghiệp, báo cáo chủ nguồn thải nguy hại; hồ sơ xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả khí thải công nghiệp, giấy phép nhập khẩu phế liệu, giấy chứng nhận sản phẩm thân thiện môi trường, giấy chứng nhận sản phẩm an toàn sinh học….;

+ Phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất…;

+ Lập dự án đầu tư dự án, thiết kế, thi công các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; các công trình quan trắc tự động về nước thải, khí thải, không khí xung quanh,…; các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất, công trình xả thải; trám lấp giếng không sử dụng;

3. Xây dựng dự toán sử dụng kinh phí ngân sách hàng năm, kế hoạch ngân sách trung hạn, ngắn hạn của Trung tâm.

4. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được giao.
Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

3. Quyền hạn


1. Được chủ động sử dụng biên chế để đảm bảo nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

2. Được chủ động về kinh phí, chịu trách nhiệm quản lý nguồn kinh phí được giao để thực hiện nhiệm vụ và quan hệ với ngân hàng theo quy định pháp luật;

3. Được quyền ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn trong, ngoài tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Được xây dựng và ban hành nội quy, quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Trung tâm.

4. Cơ cấu tổ chức


1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm được thực hiện theo quy định về việc phân cấp, quản lý cán bộ, công chức của UBND tỉnh.
Giám đốc lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Trung tâm;
Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc giao phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; được giải quyết công việc theo ủy quyền của Giám đốc.

2. Các phòng chức năng gồm có 04 phòng:

- Phòng Tổng hợp - Hành chính;

- Phòng Kỹ thuật Quan trắc hiện trường;

- Phòng Phân tích tài nguyên môi trường;

- Phòng Tư vấn và tích hợp xử lý số liệu.

Mỗi phòng có 01 trưởng phòng và 01 phó phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các nhiệm vụ được giao; Chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định trên cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm do Giám đốc Sở ban hành.

Danh sách cán bộ
 
STT
​Họ và tên Chức vụ​
​1 Phạm Ngọc Vũ Giám đốc
2​ Nguyễn Sỹ Huân ​Phó Giám đốc
​3 Lê Quang Bảo
Phó Giám đốc
 

III. TRUNG TÂM ĐO ĐẠC VÀ TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Chức năng và nhiệm vụ: 

1. Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ kỹ thuật địa chính; 

2. Kiểm kê đất, đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân tích đất, phân hạng đất, thiết kế khai hoang xây dựng đồng ruộng, lập quy hoạch sử dụng đất, nước, khoáng sản;

3. Quan trắc Môi trường, đo đạc các chất gây ô nhiễm môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động Môi trường. Xử lý ô nhiễm môi trường và tư vấn áp dụng công nghệ sạch trong sản xuất và đời sống;

4. Kinh doanh môi giới chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất;

5. Lập, thực hiện phương án đền bù đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất, khai thác và quản lý đất công;

6. Xây dựng đề án khi thác khoáng sản; 

7. Thực hiện một số dịch vụ khác về Tài nguyên Môi trường.

Danh sách cán bộ

​STT Họ và tên​ ​Chức vụ
​1 Bùi Thanh Hà
Phó Giám đốc sở - Phụ trách
 

IV. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

1. Chức năng

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc và các tổ chức tín dụng để giao dịch theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phát triển các khu tái định cư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Nhiệm vụ  

2.1. Trung tâm phát triển quỹ đất có các nhiệm vụ sau: 

2.1.1. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

2.1.2. Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương, ổn định thị trường bất động sản;

2.1.3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

2.1.4. Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

2.1.5. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

2.1.6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

2.1.7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

2.1.8. Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

2.1.9. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

2.1.10. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

2.1.11. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

2.1.12. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

2.1.13. Phối hợp thực hiện chương trình cải cách hành chính của Trung tâm theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

2.1.14. Thẩm tra, xác minh, trả lời các đơn thư kiến nghị, phản ánh hoặc giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác phát triển quỹ đất;

2.1.15. Tiếp tục thực hiện các công việc do UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã giao trước đây cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính (trừ nhiệm vụ thuộc về công tác tư vấn, dịch vụ về tài chính và giá cả).

2.1.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao. 

Danh sách cán bộ

​STT Họ và tên​ ​Chức vụ
​1 Trần Việt Hà Giám đốc
​2 Trần Vũ Quang Phó Giám đốc
 

V. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Chức năng

Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông (Viết tắt là Trung tâm CNTT) được thành lập theo Quyết định số 360/QĐ-UBND, ngày 21/03/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v chia tách đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm Công nghệ Thông tin có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật . 

2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt 

2. Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Nông theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm:

a. Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

b. Xây dựng kế hoạch thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c. Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cở sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh;

d. Cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

e. Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh và phối hợp tổ chức công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh;

f. Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

4. Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

6. Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phầm mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

7. Tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.

8. Tổ chức xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường của tỉnh.

10. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện các chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

11. Thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện dịch vụ đo đạc, khảo sát, lập thiết kế Kỹ thuật - Dự toán công trình, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; các dữ liệu thành phần khác phục vụ tích hợp thành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; Biên tập các bản đồ chuyên đề, quét, số hoá bản đồ, nhập, chuẩn hoá dữ liệu và các dịch vụ khác liên quan đến CNTT thông qua hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật.

13 Quản lý tổ chức bộ máy công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao. 

Danh sách cán bộ

​STT ​Họ và tên Chức vụ​
1 Nguyễn Hữu Trung
Giám đốc
​2 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Phó Giám đốc
 

VI. QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tiếp nhận các nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tỏ chức, cá nhân trong và ngoài nước Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phòng chống khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường trên địa bàn tỉnh

Danh sách cán bộ

​STT ​Họ và tên ​Chức vụ
​1 Hồ Minh Tâm Phó Giám đốc phụ trách
 

 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển