SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

Căn cứ Quyết định 2161/QĐ-UBND, ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019. Ngày 22/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ hành chính so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường là 11 thủ tục hành chính và 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp huyện, thị xã


Bản inXem chi tiết Tại đây