SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Đắk Nông thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII

Tiếp tục chương trình, sáng 11/7, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII đã nghe đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Báo cáo nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tập trung thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2023 tăng bình quân 21,2% (nghị quyết 15%); tỷ lệ người nghèo năm 2023 ước giảm 3% (nghị quyết 2%); số xã đạt chuẩn nông thôn mới lũy kế đến năm 2023 ước đạt 39 xã (đạt 90,7%); số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đều đạt trên 87% (nghị quyết trên 75%); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 93% hàng năm (nghị quyết trên 90%)…

1.-hinh-chu-tich_2(1).jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược được chú trọng triển khai, tập trung thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, thống nhất mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Đắk Nông là tỉnh 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và là tỉnh đầu tiên của vùng Tây Nguyên trình thẩm định Quy hoạch tỉnh; đứng thứ 38/63 tỉnh, thành về chỉ số PCI. BTV Tỉnh ủy cũng đã tích cực xúc tiến kiến nghị cấp có thẩm quyền triển khai dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước).

Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị; phòng chống tham nhũng, tiêu cực… được chú trọng tăng cường trên tất cả các mặt. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 19/8/2021 để tạo nguồn cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ nay đến năm 2030, định hướng năm 2035, với tổng số 295 người. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

1.-hinh-toan-canh_2(1).jpg

Đắk Nông rút ra 3 bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trên lĩnh vực kinh tế - hạ tầng chưa toàn diện, chưa tạo được đột phá phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa đồng đều giữa các vùng, chưa bền vững.

 Việc nắm bắt, dự báo tình hình để định hướng dư luận đối với một số vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm đôi lúc vẫn còn bị động. Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thiếu quyết liệt trong chỉ đạo khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại.

1.-hinh-dai-bieu_2(1).jpg

Các đại biểu chủ động, tích cực nghiên cứu các dự thảo báo cáo để cho ý kiến

Báo cáo cũng chỉ ra 3 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII được rút ra qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm được rút ra, thời gian tới, Đắk Nông tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển” trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn.

Toàn Đảng bộ quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết, đề án, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Đắk Nông rút ra 3 bài học kinh nghiệm

- Một là, kiên định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thường xuyên đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp làm việc. Vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp trên, đề ra chủ trương, chương trình hành động, kế hoạch sát, đúng với tỉnh hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

- Hai là, công tác tổ chức xây dựng Đảng phải được triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ trên cả ba trụ cột. Đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ nền tảng, cơ sở và tiến hành thường xuyên, liên tục. Xây dựng bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ trung tâm, mang tính động lực. Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ là căn cơ, then chốt của then chốt, nhất là người đứng đầu, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và trước pháp luật.

- Ba là, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển. Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Lấy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân làm tiêu chí phấn đấu. Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Theo Báo Đắk Nông điện tử


Bản in