SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2019

Thực hiện Công văn số 4096/UBND-NC, ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc quy định chế độ báo cáo Công tác CCHC theo định kỳ; Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tình hình thực hiện, triển khai các nhiệm vụ trong công tác CCHC của Sở quý III năm 2019.Xem chi tiết tại đây.